Civilní ochrana obyvatelstva z.s. 

Česká republika 

Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Za válečného stavu se civilní ochrana stává součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. Zde je definována civilní obrana jako "plnění některých nebo všech zde uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití".

Nové právní normy, které vznikly v roce 2000, zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kde podle zákona 239/2000Sb. o Integrovaném záchranném systému (IZS) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva vyhláškou 380/2002 Sb.

Spolek COO-ČR z.s. v plném znění CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA ČR sdružuje své členy po celé České republice, úzce s nimi spolupracuje a koordinuje jednotnou činnost členů Pobočných spolků COO-ČR z.s.

COO-ČR sdružuje občany České republiky ve věku od 15 let a podporuje práci i s mládeží všude tam, kde v obcích nejsou funkční družstva SDH a SDOO.

V návaznosti na historii a tradici CO chceme obnovit družstva CO SVÉPOMOCI ve spolupráci s obcemi. COO-ČR pomáhá bezplatně vytvářet nové Skupiny dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva (dále SDCOO), které si řídí starostové obcí. Členové SDCOO nebo SDOO většinou pocházejí z řad obyvatel obce a nemusí být aktivními členy SDH, SH ČMS, mohou spolupracovat jako smíšené skupiny z řad členů SDH a obyvatel obce.

Práce s dětmi a mládeží je naší prioritou a prvním úkolem, jak získat a zapojit celou obec do skutečné prevence COO.

Nabízíme aktivní zapojení občanů a mládeže, do atraktivních aktivit, poradíme jak na to, případně pomůžeme.

Dalšími úkoly jsou přednášky o prevenci ochrany obyvatelstva (dále OO) a také to, aby členové SDCOO / SDOO získali odbornosti Technik OO, Specialista OO a Instruktor preventivně výchovné činnosti občanů.

Uvítáme v řadách SDCOO / SDOO zdravotníky, kynology, spojaře, kuchaře, majitele vhodné techniky a vybavení, pro případ nečekaných lokálních nebo globálních živelných pohrom. Všichni najdou své uplatnění v naších skupinách CO v obcích a podpoří svého starostu. Chceme v obcích probudit soutěživost všech občanů a využít jejich znalostí, odborností a technických možností pro případ potřeby jejich obce. Vítáme každého, kdo se chce zapojit a být přínosem své obci v prevenci ochrany své rodiny a obyvatelstva.

Všechny SDH, SDOO a SDCOO ve svých obcích při živelných pohromách podléhají pod starostu své obce a musí se řídit a plnit jeho pokyny a krizového štábu a IZS ČR. Chceme navazovat spolupráci a smluvní dohody s orgány obcí, spolků a sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).

Účelem přípravy občanů na civilní ochranu a realizace bezpečnostních opatření v obci, je předejít chaosu a anarchii občanů, nebo extremismu v jejich obci, SDOO aktivně pomůžou svým občanům obce a ulehčit práci složkám IZS ČR.

COO-ČR z.s. není žádný státní orgán, a nemá žádnou pravomoc něco nařizovat, pouze spolupracuje s občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do prevence a ochrany obyvatelstva ve své obci. Připravenost občanů na nenadálé situace a jejich prevence je společný zájem a prioritou každého z nás.

Náš spolek COO-ČR z.s. ani SDCOO nebo SDOO neřídí žádné starosty ani obce, pouze nabízí spolupráci a metodickou pomoc občanům při zakládání uvedených skupin dobrovolníků, jak nabídnout svoji pomoc, jak motivovat další občany ke spolupráci do těchto skupin, jak a kde sehnat techniku, jak sehnat odborníky, peníze a další informace...

Jsme lidé všech věkových skupin, převážně hasiči, pracujeme pro své občany dobrovolně a zdarma.

Vadí nám liknavost úřadů a také to, že většina občanů v České republice žije v jakési pomyslné bublině, kde sami sobě lžou, že jsme v bezpečí, že se nic nestane, a když, tak stát se o nás postará.

Ptáme se obyčejných lidí, svých starostů a také poslanců, co konkrétně udělají v případě, že dojde k bleskové živelné pohromě? Co bude každý občan v tomto konkrétním případě dělat, kde bude jeho místo, jaké pomůcky, ale třeba i jídlo a pití dostane zdarma?

Naším posláním není poukazovat na chyby a nedostatky, strašit občany, šířit poplašné zprávy nebo snad paniku!

Naším posláním je otevřít lidem oči, aby prohlédli a konečně uviděli nutnost zaměřit se na skutečnou prevenci ochrany občanů prostřednictvím SDOO nebo SDCOO.

Jsme poválečná generace a víme co se dělo 13. 8. 1961 při krizi v Berlíně (stavba zdi), v roce 1962 Karibská krize (rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterými SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku.), 26. 4. 1986 výbuch jaderné elektrárny v Černobylu a jak byli tehdy občané připraveni a vybaveni v rámci CO ve městech a obcích.

Dnes si to jen málokdo dokáže představit, proto prevence je naše priorita po vzoru zemí EU.

Když Argentina spadla po spirále do sociálního a ekonomického kolapsu na konci 90. let (1999-2002), změnil se tam každému život. Bez ohledu na příčiny je zde mnoho, z čeho se můžeme poučit od země, která byla prosperující, ale dodnes se vzpamatovává z ekonomické krize, která uvrhla přes 60% lidí do chudoby.

Dnes nám hrozí ve větší míře nedostatek pitné vody, velké zdražování potravin, velká erupce ze slunce - EMP (celoplanetární blackout), výbuch supervulkánu, pandemie a další.

Toto všechno je (ať chceme, nebo ne) v kompetenci civilní ochrany obyvatelstva.

Je lepší mít detailně propracovaný plán prevence s občany, než se pokoušet až o odvracení následků.

Nejedná se tu vůbec o šíření nějaké paniky, jde o systematické vzdělávání občanů v této problematice, s možností vyzkoušet si nabyté informace v praxi. Také nám jde o navracení občanů z vesnic a okrajových části měst k soběstačnosti ekologickému zahradničení, k pěstování kalorických rostlin, zeleniny, ovoce, příp. léčivých bylin a také o znovuobnovení chovu drobných užitkových zvířat. Může dojít k nutnosti podpory co největší potravinové soběstačnosti v naší zemi, což souvisí s ekologickým nakládáním s půdou a pitnou vodou.

Skupiny SDCOO, spolu s COO-ČR z.s. jsme apolitičtí, vojensky ani extremisticky nejsme zaměřeni.

Petr Křížek

Předseda COO-ČR

petr.krizek@protonmail.com

+420 736 678 726


Petr Mirvald

 místopředseda COO-ČR

petr.mirvald@protonmail.com

+420 777 067 482


Novinky

Na přátelské setkání členů skupiny civilní ochrany obyvatelstva z Moravské Třebové jsme se všichni nesmírně těšili a nemohli jsme se dočkat, až bude konečně 9. 8. Pomalu jsme se odpoledne sjížděli do romantického prostředí, kde na nás čekala vůně pečeného kuřecího masíčka, grilovaná zelenina, naprosto skvělý guláš a spousta dalších dobrot...... Ale...

dovolte abych vám všem poděkoval jménem spolku COO-ČR z. s., a pořadatelem SDOO a SDH obce Osečnice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Dne 3. 8. 2019 v rámci přípravy ochrany obyvatelstva proběhl 2. ročník branného dne pro mládež a rodiče s dětmi. Šlo o školu hrou a tak se nejednalo o přednášky, ale o zábavnou formu zapojit mládež a rodiče...


Šediviny 10, 518 01 Dobruška

+420 491 618 788